Welkom bij Corso Vollenhove

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

19
apr

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens de voorzitter nodig ik alle leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering van de

Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

op dinsdag 15 maart om 20.00 uur in “De Burght”.

 

 

VOORSTEL AGENDA:

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 17 maart 2015
 3. Jaarverslag 2015
 4. Mededelingen
 5. Financieel verslag 2015, begroting en contributie 2016
 6. Benoeming kascommissie

 

PAUZE

 

 1. Bestuursverkiezing:

Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Henk Veldkamp (voorzitter)

Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Peter Baars (vicevoorzitter)

Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Wieteke Numan (penningmeester)

Het bestuur stelt voor als voorzitter: Han Knol (nu algemeen bestuurslid)

Het bestuur stelt voor als vicevoorzitter: René Vinke (nu algemeen bestuurslid)

Het bestuur stelt voor als penningmeester: Claudia Lassche (nu algemeen bestuurslid)

Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Eddy Winter

 1. Verslag PR-commissie
 2. Activiteitenprogramma 2016
 3. Vaststellen reglementen 2016
 4. Wat verder ter tafel komt
 5. Rondvraag en sluiting

 

Leden van de V.V.V.V. hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. Dit moet schriftelijk gebeuren, ondertekend door tenminste 20 leden en voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat. Dit alles kan gestuurd worden naar: VVVV, Postbus 48, 8325 ZG Vollenhove.

 

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering a.s. liggen vanaf 29 februari 2016 de jaarrekening 2015 en begroting 2016 voor leden ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken bij penningmeester Wieteke Numan, tel. 06-27001178. Een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering liggen alle reglemen­ten en het jaarverslag in de zaal van de Burght ter inzage.

U kunt deze ook inzien op de website www.corso-vollenhove.nl

Voor  informatie kunt u terecht bij secretaris Gretha Rook, tel. 0527-243702.

 

G.Rook-de Olde (secretaris)

nl_NLDutch